Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in via vår webbplats www.svenskt-ambulansflyg.se.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress och bild. I Dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler beskrivna hur personuppgifter får behandlas.

Vi skyddar dina personuppgifter

Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ansvarigt för att se till att personuppgifterna skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Det tekniska skyddet kan till exempel innebära att endast behörig person har tillgång till uppgifterna, att personuppgifterna krypteras eller att de lagras i särskilt skyddade utrymmen.

Vi följer reglerna i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och Dataskyddslagen som fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. De principer vi arbetar efter är de som anges att:

  • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de registrerade
  • Uppgifterna ska enbart insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål
  • Uppgifterna som samlas in ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet
  • Uppgifterna ska enbart sparas så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål.
  • Behandling av uppgifterna får enbart göras om det kan säkerställas att behandlingen sker på ett säkert sätt
  • Personuppgiftsansvarige (KSA) ska ansvara för och kunna visa att ovanstående punkter efterlevs

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket syfte?

Om du har en relation till oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Svenskt Ambulansflyg behandlar även personuppgifter när:

  • du söker ett jobb via webbplatsen
  • du kontaktar oss via e-post
  • interagerar via sociala medier
  • du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post

De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel omfatta namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen kan vara avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Däremot hanteras inga personuppgifter till följd av webbsidebesöket enbart, då inga cookies används på vår webbplats.

Vem har tillgång till personuppgifterna och vart vidarebefordras de?

Dina uppgifter delas inom KSA och kan hanteras av tredje part. Tredje part kan vara exempelvis bolag som är involverade i drift och underhåll av våra IT-system. De leverantörer som får del av dina personuppgifter för vår räkning ska ha undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner tillhandahållna av KSA om hur uppgifterna ska hanteras. Vi varken vidarebefordrar, säljer eller byter dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

KSA kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom exempelvis till polis eller annan myndighet, i samband med utredning av brott eller om KSA på annat sätt är skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt lagstadgade krav eller myndighetsbeslut. Ett exempel på det är utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från KSA:s databas i rekryteringssystemet inom två år efter din senast sökta tjänst. Anställd individs ansökan kommer att bevaras i vederbörandes personalakt, vilken upprättas i samband med anställning.

KSA har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska KSA inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som medvetenhet, utbildning och organisation.

Personuppgiftsansvarig

Svenskt Ambulansflyg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.svenskt-ambulansflyg.se.

Offentlighetsprincipen

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är en myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Dina rättigheter

Du har enligt artikel 19 i Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Du har enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Svenskt Ambulansflyg oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska göras på papper och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:

Svenskt Ambulansflyg
Dataskydd
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ 

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. För Svenskt Ambulansflyg är din personliga integritet viktig och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud via dataskyddsombud@svenskt-ambulansflyg.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning. Om du anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan du framställa klagomål dit, se www.imy.se.