ambulansflyg-dekor

Landsting och regioner i samverkan

Svenskt Ambulansflyg ska år 2021 ansvara för Sveriges ambulanstransporter med flygplan. Flygambulansverksamheten är under uppbyggnad.

Styrka genom samordning

År 2012 slog utredningen ”Vård på vingar” fast att ambulansflyget i Sverige behöver samordnas. Luftburen vård med hög medicinsk säkerhet är många gånger livsavgörande vid svåra, komplicerade eller ovanliga sjukdoms-/olycksfall.

Alla ska ha likartade möjligheter till snabb och adekvat vård vid en högspecialiserad klinik, eller få akut hjälp vid en allvarlig händelse eller katastrof, oberoende av var i landet de bor eller vistas.

För att uppnå detta beslutade Sveriges samtliga regioner och landsting år 2016 att bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Avsikten är att skapa samordningsvinster och stordriftsfördelar. 

När vi alla arbetar tillsammans som en enhet blir lösningarna både bättre och mer kostnadseffektiva, samtidigt som patientsäkerheten stärks och jämlikheten över landet förbättras.

Om oss

Svenskt Ambulansflyg bildades år 2016. Förberedelsearbetet påbörjades dock flera år tidigare och grundar sig på intentionerna i SKL:s utredning "vård på vingar".

Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Syftet är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Medlemmar är alla Sveriges landsting och regioner.

Svenskt Ambulansflygs har sitt säte i Umeå. Kansli och projektledningskontoret är beläget i Stockholm.